Därför slutar du med appen du testar | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 juni

Därför slutar du med appen du testar


Datum: 2018-06-14 07:18

En van­lig struk­tur­fäl­la är att vi provar ett att-göra-list-verk­tyg ett tag och sedan slu­tar, varpå vi provar ett annat och sedan ett. Kon­sekvensen blir att vi sprid­er noteringar om det vi har att göra på än fler ställen än tidi­gare, för lite står här och lite där och lite i en eller flera gam­la appar vi tes­tat. Det var ju pré­cis det­ta vi ville kom­ma ifrån. Det var för att slip­pa röran vi över­hu­vud­taget tes­tade ett nytt verktyg.

”… någon­stans en app för oss”, skaldade näs­tan Sondheim
Var­je gång vi märk­er att vi inte heller den­na gång lyck­ats göra verk­tyget vi tes­tar till vårt utan slu­tar med det, kän­ner vi oss allt mer ned­slagna. Vi tänker: Finns det ingen app just för mig? Alla andra verkar ju ha hit­tat något som funkar! Är det mig det är fel på?”

Nej, du bara provar verk­tyget på ett oprak­tiskt sätt. Det är näm­li­gen lätt hänt att vi, när vi ska tes­ta ett nytt listverk­tyg, läg­ger dit några inte så vik­ti­ga uppgifter vi har, bara som ett prov. För, vi vill ju inte riskera att alla verk­ligt vik­ti­ga uppgifter försvin­ner i det­ta nya. Då skulle vi vara för­lorade! Det vi läg­ger dit är där­för sådant det inte gör så myck­et om vi tap­par. Det kanske är uppgifter vi haft länge och ändå har i bakhu­vudet, sådana vi tänkt på länge, sådana vi skju­tit upp gång efter annan, de där tyn­gande dåli­ga samvete­na som är ena rik­ti­ga surdegar!

Sam­lade säm­re samveten
Så bör­jar vi tes­ta. Det enda vi ser när vi öpp­nar verk­tyget är en lista av dåli­ga samveten och var gång vi tit­tar där hug­ger det till i magen och vi kän­ner oss ännu lite mer stres­sade. Allt­mer säl­lan tar vi oss dit och när vi till slut fått nog, avin­staller­ar vi verk­tyget eller tar bort gen­vä­gen. Ytterli­gare ett nederlag.

Istäl­let, när du tes­tar något nytt, lägg dit dina vik­ti­gaste, mest högak­tuel­la uppgifter så verk­tyget blir rel­e­vant istäl­let för ännu ett tungt måste att kom­ma ihåg att arbe­ta med.

Gör så här
Om du kän­ner igen dig i vad jag nyss beskriv­it och du har över­gett ett verk­tyg du tes­tat ett tag, men vill ge det en ny, hel­hjär­tad chans, gör så här:

  1. Ta fram verk­tyget igen, det vill säga, installera appen på nytt, åter­ak­tivera kon­tot eller öpp­na helt enkelt den lista du en gång läm­nat. (Vill du istäl­let tes­ta ytterli­gare ett verk­tyg, har jag några tips på bra sådana här.

  2. Välj sedan ett av två tillvägagångssätt:
    • Anti­n­gen, lägg in alla dina att göra-uppgifter i det nygam­la verk­tyget så det blir din enda lista. Visst, det tar en stund att få in allt, men nog är det värt det, då du kanske här hit­tat ett verk­tyg som trots allt kom­mer att bespara dig myck­et tid och besvär under lång tid framöver.
    • Om du ändå bara vill tes­ta litet grand, lägg in de uppgifter som hand­lar om något som är föremål för ditt ful­la fokus just nu. Är det ett pro­jekt som är i ett kri­tiskt läge, något du måste arbe­ta hårt för att få klart snart eller ett område där du abso­lut inte får kom­ma efter nu?

  3. Stu­va undan den eller de lis­tor du haft hit­tills någon­stans där de är lite krång­li­ga att kom­ma åt och lägg det ny verk­tyget överst” på något sätt så att det lät blir ditt förstaval när du sträck­er dig efter din lista.

  4. När du får nya sak­er att göra som du inte gör direkt, lägg in dessa uppgifter i den nya lis­tan och sedan är du i gång.

Med hjär­tat istäl­let för med höften
Om du tes­tar ett nytt att-göra-list-verk­tyg hel­hjär­tat istäl­let för bara på en höft, är chansen större att du vän­jer dig vid det och trivs med det. Istäl­let för att gå miste om värde­ful­la funk­tion­er för att du tes­tat på ett oförde­lak­tigt sätt, drar du nyt­ta av den snab­ba utveck­ling som sker på att-göra-list-verktygs-området.

Hur gör du?
Har du tes­tat något nytt verk­tyg på det senaste och vad tyck­te du om det? Alltid hän­der det något nytt inom det­ta område, så dela gär­na med dig av vad du hit­tat i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.