Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 juni

Därför slutar du med appen du testar


Datum: 2018-06-14 07:18

En van­lig struk­tur­fäl­la är att vi provar ett att-göra-list-verk­tyg ett tag och sedan slu­tar, varpå vi provar ett annat och sedan ett. Kon­sekvensen blir att vi sprid­er noteringar om det vi har att göra på än fler ställen än tidi­gare, för lite står här och lite där och lite i en eller flera gam­la appar vi tes­tat. Det var ju pré­cis det­ta vi ville kom­ma ifrån. Det var för att slip­pa röran vi över­hu­vud­taget tes­tade ett nytt verktyg.

”… någon­stans en app för oss”, skaldade näs­tan Sondheim
Var­je gång vi märk­er att vi inte heller den­na gång lyck­ats göra verk­tyget vi tes­tar till vårt utan slu­tar med det, kän­ner vi oss allt mer ned­slagna. Vi tänker: Finns det ingen app just för mig? Alla andra verkar ju ha hit­tat något som funkar! Är det mig det är fel på?”

Nej, du bara provar verk­tyget på ett oprak­tiskt sätt. Det är näm­li­gen lätt hänt att vi, när vi ska tes­ta ett nytt listverk­tyg, läg­ger dit några inte så vik­ti­ga uppgifter vi har, bara som ett prov. För, vi vill ju inte riskera att alla verk­ligt vik­ti­ga uppgifter försvin­ner i det­ta nya. Då skulle vi vara för­lorade! Det vi läg­ger dit är där­för sådant det inte gör så myck­et om vi tap­par. Det kanske är uppgifter vi haft länge och ändå har i bakhu­vudet, sådana vi tänkt på länge, sådana vi skju­tit upp gång efter annan, de där tyn­gande dåli­ga samvete­na som är ena rik­ti­ga surdegar!

Sam­lade säm­re samveten
Så bör­jar vi tes­ta. Det enda vi ser när vi öpp­nar verk­tyget är en lista av dåli­ga samveten och var gång vi tit­tar där hug­ger det till i magen och vi kän­ner oss ännu lite mer stres­sade. Allt­mer säl­lan tar vi oss dit och när vi till slut fått nog, avin­staller­ar vi verk­tyget eller tar bort gen­vä­gen. Ytterli­gare ett nederlag.

Istäl­let, när du tes­tar något nytt, lägg dit dina vik­ti­gaste, mest högak­tuel­la uppgifter så verk­tyget blir rel­e­vant istäl­let för ännu ett tungt måste att kom­ma ihåg att arbe­ta med.

Gör så här
Om du kän­ner igen dig i vad jag nyss beskriv­it och du har över­gett ett verk­tyg du tes­tat ett tag, men vill ge det en ny, hel­hjär­tad chans, gör så här:

  1. Ta fram verk­tyget igen, det vill säga, installera appen på nytt, åter­ak­tivera kon­tot eller öpp­na helt enkelt den lista du en gång läm­nat. (Vill du istäl­let tes­ta ytterli­gare ett verk­tyg, har jag några tips på bra sådana här.

  2. Välj sedan ett av två tillvägagångssätt:
    • Anti­n­gen, lägg in alla dina att göra-uppgifter i det nygam­la verk­tyget så det blir din enda lista. Visst, det tar en stund att få in allt, men nog är det värt det, då du kanske här hit­tat ett verk­tyg som trots allt kom­mer att bespara dig myck­et tid och besvär under lång tid framöver.
    • Om du ändå bara vill tes­ta litet grand, lägg in de uppgifter som hand­lar om något som är föremål för ditt ful­la fokus just nu. Är det ett pro­jekt som är i ett kri­tiskt läge, något du måste arbe­ta hårt för att få klart snart eller ett område där du abso­lut inte får kom­ma efter nu?

  3. Stu­va undan den eller de lis­tor du haft hit­tills någon­stans där de är lite krång­li­ga att kom­ma åt och lägg det ny verk­tyget överst” på något sätt så att det lät blir ditt förstaval när du sträck­er dig efter din lista.

  4. När du får nya sak­er att göra som du inte gör direkt, lägg in dessa uppgifter i den nya lis­tan och sedan är du i gång.

Med hjär­tat istäl­let för med höften
Om du tes­tar ett nytt att-göra-list-verk­tyg hel­hjär­tat istäl­let för bara på en höft, är chansen större att du vän­jer dig vid det och trivs med det. Istäl­let för att gå miste om värde­ful­la funk­tion­er för att du tes­tat på ett oförde­lak­tigt sätt, drar du nyt­ta av den snab­ba utveck­ling som sker på att-göra-list-verktygs-området.

Hur gör du?
Har du tes­tat något nytt verk­tyg på det senaste och vad tyck­te du om det? Alltid hän­der det något nytt inom det­ta område, så dela gär­na med dig av vad du hit­tat i en kommentar.