Bränn dina mål! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 aug.

Bränn dina mål!


Datum: 2010-08-30 08:59

För ett par veck­or sedan föreläste jag på KY-Akademiens vid Studi­um reklam- och mark­nads­föring­sut­bild­ning här i Göte­borg. Ämnet var Vision och mål (och hur det egentli­gen funkar i varda­gen)”, om hur man kan göra för att sät­ta upp en långsik­tig vision för sig själv eller sin verk­samhet och bry­ta ner den i kortare, mer detal­jer­ade delmål (och fram­förallt om vik­ten därav).

I slutet av halvda­gen fick var och en av de studerande i uppgift att till näs­ta dag åskådlig­göra sin vision, d v s den önskade framti­da sit­u­a­tion de vill uppl­e­va, på unge­fär 5 års sikt.

Vid redovis­ningar­na näs­ta dag pre­sen­ter­ade de otroligt sin­nri­ka och inspirerande visu­alis­eringar av den önskade framti­den. Någon visade en kort film där han häl­sade på sig själv om fem år, någon läste en text i skön­lit­terär stil som beskrev en typisk dag 2015, någon hade skriv­it ett brev till sig själv från sitt fem år äldre jag. Det visades mood­boards, ani­ma­tion­er, skiss­er, akvareller, fotografi­er och myck­et mer.

Jag vill gär­na lyf­ta fram vad en studerande hade gjort. Jag tyck­er att det var en mång­facetter­at ele­gant lös­ning på utmanin­gen att göra det tydligt för sig själv att man kom­mer framåt, i rätt riktning.

Föru­tom att åskådlig­göra sin vision, hade hon definier­at ett 30-tal delmål, d v s sto­ra och små sak­er som hon tänk­te att hon skulle behö­va göra eller upp­nå för att ock­så visio­nen skulle bli verklighet.

Dessa delmål hade hon skriv­it upp vart och ett för sig på lika mån­ga tänd­stick­or (av den län­gre mod­ellen). På asken som hon för­va­rade dem i, stod det Delmål”.

När hon nu framåt upp­fyller ett delmål, letar hon upp rätt tänd­stic­ka, tän­der den och njuter av att se den brin­na upp. Nu är det avklarat!”.

Delmål att bränna

En extra kry­d­da var att hon beskrev sig som en sam­lare, som hade lätt att sam­la på sig myck­et sak­er och litet svårare att slän­ga. Det fina är att när hon sedan upp­nått alla mål, finns det inga sym­bol­lad­dade stick­or kvar, utan allt är upp­brun­net och borta.

Bara det vik­ti­gaste finns kvar — till­varon som hon vill ha den.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.