Sidhuvud

Ambitionstrappan

När dead­line när­mar sig med för­färlig hastighet och du mis­stänker att du inte kom­mer att hin­na klart i tid med allt du tänkt dig, är det under­lät­tande och stressänkande att på ett med­vetet sätt sän­ka ambi­tion­er­na utan att tum­ma på kvaliteten.

I utgå­va 513 av mitt veck­o­brev Klart! och min podd med sam­ma namn näm­nde jag en enkel mod­ell för den­na ambitions-ned-trappning. 

Mod­ellen finner du här och du använ­der den helt fritt, om du vill.