Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 juni

Tack, Arvika Näringslivscentrum!


Datum: 2023-06-01 15:02
Kollage bestående av tre bilder. Överst till vänster; en blond kvinna i glasögon och vit topp tillsammans med en likaledes blond man i ljust brun kavaj och rosarutig slips. Nere till vänster, en vy över en somrig gata i lilla Arvika. Till höger, mannen från första bilden föreläser framför en färgglad bild.

Men, om man inte kan styra vad som hän­der under arbets­da­gen, kan man verk­li­gen få veck­o­r­na som man vill ha dem då?”, var en frå­ga jag tyck­te om att få när jag häromda­gen höll en kurs om struk­tur och om att få tiden att räc­ka till genom Arvi­ka Näringslivs­cen­trums försorg.

Påver­ka det du kan

Ja, allt­så, så är det för oss alla. Allt kan vi inte påver­ka, men få kan inte påver­ka någonting under dagen. De tim­mar, halvda­gar, kor­ta stun­der som vi kan styra över vill vi göra det bäs­ta av.

Om vi då lätt kan visa oss vad vi helst viger dem åt, är chansen större att vi i stun­den väl­jer rätt. Då blir dagar­na och veck­o­r­na i lån­ga lop­pet mer (om än inte helt) så som vi vill ha dem.

Och, du vet, det är de som är livet.

En femte gång — och snart en sjätte

Det­ta var femte gån­gen jag var inbju­den till Arvi­ka Näringslivs­cen­trum för att hål­la kurs. Ett 60-tal delt­a­gare från kom­muner och näringsliv i den närlig­gande delen av Värm­land och jag pratade om struk­tur under en halvdag och lite till. 

Vi talade om hur hål­la koll på allt man har att göra, hur pri­or­it­era rätt, hur hantera en strid ström av med­de­landen av oli­ka slag och myck­et mer.

I maj 2024 kom­mer jag till­ba­ka till Arvi­ka igen — då för sjätte gån­gen! Jag ser redan fram emot att kom­ma till­ba­ka till den­na vack­ra lil­la stad.

Struktur i din stad också?

Blond man i brun kavaj, blå slips och mörkblå byxor föreläser på en scen, pekande på ordet "Structure." på en stor skärm i bakgrunden.

Jag kommer såklart också gärna till din vackra lilla stad också och håller en kurs som den jag höll i Arvika. 

Skulle du vilja det?

Ja, skicka ett förslag