Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 sep.

Mötesnotera smidigare med Som Smort-blocket


Datum: 2022-09-30 14:35
Mötesblocket Som Smort liggande snett på ett gult bord till höger om en glödlampa och till vänster om en penna och en kopp kaffe.

Jag har länge före­drag­it att notera med pap­per och pen­na när jag deltar i möten. Särskilt så när jag träf­far per­son­er jag inte kän­ner, för då upplever jag lätt att lap­topen lätt skulle ska­pa en onödig bar­riär mel­lan oss.

Ett under­lät­tande block för möten

Men, jag ville göra själ­va noteran­det och i syn­ner­het efter­ar­betet efter möte­na smidi­gare, så jag tog fram mötes­block­et Som smort”.

Det finns ett till dig också

Det visade sig att det ock­så föll mån­ga andra i smak­en, så nu kan du skaf­fa dig ett eget!

Jag vill bestäl­la ett block