Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 sep.

Aldrig mer en glömd PIN-kod


Datum: 2016-09-28 10:00

Jag har för mig att det var när jag för ett par år sedan föreläste på ett Rotary-möte som en man kom fram till mig och ivrigt sa Jag måste berät­ta hur smart jag gör för att slip­pa kom­ma ihåg PIN-koden för bensinko­rtet.”.

Det där fick mig att spet­sa öro­nen litet extra, efter­som jag verk­li­gen kän­ner igen behovet. Trots att jag bara har en knapp hand­full kort jag använ­der regel­bun­det, är det några PIN-koder jag ofta är en smu­la nervös när jag slår in.

Jag har glömt såväl bensinko­rt-koden som mobil­tele­fon-koden någon gång och det resul­ter­ar alltid i en mas­sa tid­sö­dande fixande jag helst vill slip­pa. Mina bankko­rtkoder är inga prob­lem, men åtmin­stone mitt bensin­bo­lag låter mig inte väl­ja en egen PIN-kod när jag förn­yar kor­tet. Så, då behöver jag prän­ta in ett nytt.

Skriv upp koden på kortet (!)
Åter till Rotary-mötet. Man­nen med knepet ville för­mod­li­gen choc­ka mig när han helt frankt sade att Jag skriv­er upp koden på kor­tet”.

När han såg mina höj­da ögonbryn fort­sat­te han:
Jo, så här går det till. Jag har valt en fras som innehåller tio bok­stäver, till exem­pel läsa igenom’. De tio bok­stäver­na rep­re­sen­ter­ar tio siffror, från 0 till 9. PIN-koden jag fått över­sät­ter jag till respek­tive bok­stav. Den fyrstäl­li­ga bok­stavskom­bi­na­tio­nen kan jag tryg­gt skri­va på kor­tet, efter­som man behöver kod­frasen för att dechiffr­era koden.”

Smart, tyck­er jag. (För egen del skulle jag dock skri­va chiffret i en noter­ing i mobilen istäl­let för direkt på kortet.)

Gör så här
Om du vill ha dina PIN-koder upp­skriv­na så du slip­per kom­ma ihåg dem och ändå kun­na kän­na dig trygg med att de inte kom­mer i orät­ta hän­der, gör så här:

  1. Hit­ta på en fras om tio teck­en som du låter vara kod­ny­ck­eln. Har du svårt att bestäm­ma dig för vad som är den bäs­ta frasen, hit­ta på flera sty­ck­en och dra lott.

  2. Välj en av dina PIN-koder och över­sätt den till bok­stäver med nyck­el­frasen som bas.

  3. Skriv PIN-bok­stavsko­den på en lapp du har i plån­bo­ken eller i en noter­ing i tele­fo­nen, så du lätt kan kol­la vad koden var närhelst du glömt den.

Ett alter­na­tiv till det här knepet är att använ­da en krypter­ad lösenord­stjänst som 1Password eller Last­Pass.

Smidi­gare korthanter­ing, helt enkelt
Om du på det­ta eller annat sätt håller koll på vil­ka koder du har, slip­per du allt bekym­mer med att bestäl­la ny kod, klip­pa kort och trol­la fram kon­tan­ter när det pas­sar dig som sämst. Du und­viker med lät­thet en av varda­gens risker för tid­spillan och får mer tid till det du helst vill kon­cen­tr­era dig på.

Hur gör du?
Hur gör du för att kom­ma ihåg dina PIN-koder? Skriv och berät­ta i en kommentar.