Aldrig mer en glömd PIN-kod | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 sep.

Aldrig mer en glömd PIN-kod


Datum: 2016-09-28 10:00

Jag har för mig att det var när jag för ett par år sedan föreläste på ett Rotary-möte som en man kom fram till mig och ivrigt sa Jag måste berät­ta hur smart jag gör för att slip­pa kom­ma ihåg PIN-koden för bensinko­rtet.”.

Det där fick mig att spet­sa öro­nen litet extra, efter­som jag verk­li­gen kän­ner igen behovet. Trots att jag bara har en knapp hand­full kort jag använ­der regel­bun­det, är det några PIN-koder jag ofta är en smu­la nervös när jag slår in.

Jag har glömt såväl bensinko­rt-koden som mobil­tele­fon-koden någon gång och det resul­ter­ar alltid i en mas­sa tid­sö­dande fixande jag helst vill slip­pa. Mina bankko­rtkoder är inga prob­lem, men åtmin­stone mitt bensin­bo­lag låter mig inte väl­ja en egen PIN-kod när jag förn­yar kor­tet. Så, då behöver jag prän­ta in ett nytt.

Skriv upp koden på kortet (!)
Åter till Rotary-mötet. Man­nen med knepet ville för­mod­li­gen choc­ka mig när han helt frankt sade att Jag skriv­er upp koden på kor­tet”.

När han såg mina höj­da ögonbryn fort­sat­te han:
Jo, så här går det till. Jag har valt en fras som innehåller tio bok­stäver, till exem­pel läsa igenom’. De tio bok­stäver­na rep­re­sen­ter­ar tio siffror, från 0 till 9. PIN-koden jag fått över­sät­ter jag till respek­tive bok­stav. Den fyrstäl­li­ga bok­stavskom­bi­na­tio­nen kan jag tryg­gt skri­va på kor­tet, efter­som man behöver kod­frasen för att dechiffr­era koden.”

Smart, tyck­er jag. (För egen del skulle jag dock skri­va chiffret i en noter­ing i mobilen istäl­let för direkt på kortet.)

Gör så här
Om du vill ha dina PIN-koder upp­skriv­na så du slip­per kom­ma ihåg dem och ändå kun­na kän­na dig trygg med att de inte kom­mer i orät­ta hän­der, gör så här:

  1. Hit­ta på en fras om tio teck­en som du låter vara kod­ny­ck­eln. Har du svårt att bestäm­ma dig för vad som är den bäs­ta frasen, hit­ta på flera sty­ck­en och dra lott.

  2. Välj en av dina PIN-koder och över­sätt den till bok­stäver med nyck­el­frasen som bas.

  3. Skriv PIN-bok­stavsko­den på en lapp du har i plån­bo­ken eller i en noter­ing i tele­fo­nen, så du lätt kan kol­la vad koden var närhelst du glömt den.

Ett alter­na­tiv till det här knepet är att använ­da en krypter­ad lösenord­stjänst som 1Password eller Last­Pass.

Smidi­gare korthanter­ing, helt enkelt
Om du på det­ta eller annat sätt håller koll på vil­ka koder du har, slip­per du allt bekym­mer med att bestäl­la ny kod, klip­pa kort och trol­la fram kon­tan­ter när det pas­sar dig som sämst. Du und­viker med lät­thet en av varda­gens risker för tid­spillan och får mer tid till det du helst vill kon­cen­tr­era dig på.

Hur gör du?
Hur gör du för att kom­ma ihåg dina PIN-koder? Skriv och berät­ta i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.