Tydlig riktning | David Stiernholm

Sidhuvud

Tydlig riktning för verksamheten

Du led­er en verk­samhet. När det är så inten­sivt som nu, är det lätt att den strate­giska planer­in­gen skjuts på framti­den. Du hin­ner bara job­ba med det som bråd­skar istäl­let för med det som är vik­tigt på lång sikt.

I en inten­siv work­shop led­er vi er genom arbetet med att göra nuläge­sanalys, iden­ti­fiera mål, ska­pa han­dlings­plan­er, friska upp vision och strate­gi, samt vi säk­er­ställer att de har­monier­ar med varan­dra. Vi är noga med att det hela myn­nar ut i konkre­ta aktiviteter och tydli­ga ramar att luta er emot när ni är åter i den oper­a­ti­va vardagen.

Genom att anli­ta oss är ni säkra på att det­ta så vik­ti­ga planer­ingsar­bete fak­tiskt blir av, på ett struk­tur­erat, sys­tem­a­tiskt och effek­tivt sätt.

David Stiern­holm har dry­ga tio års erfaren­het av att hjäl­pa såväl små, unga verk­samheter som sto­ra före­tag med mån­ga år på nack­en att ta ut en tydlig riktning.

Arbetet utgår från vår Eufo­nia-mod­ell (spela upp smakprovet till höger).

Vill du veta mer, begär ett möte nu.

Så här tyck­er tidi­gare kun­der om tjänsten.

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Speechbobble

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Speechbobble

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Speechbobble

Utdrag ur bloggen:

clock icon2022-01-20

Gör dig av med "Gamla datorskrivbordet"-mappen

Jag tycker att du ska ta bort "Gamla datorskrivbordet"-mappen - nu! Varför? Och ...

right arrow

clock icon2022-01-18

Rekryteringsföretaget First Reserve valde ut de sju bästa böckerna för personlig utveckling i...

right arrow

clock icon2022-01-17

Så ger ett årshjul dig betryggande översikt

En lättarbetad att göra-lista är guld värd när vi vill hålla koll på allt vi har att göra och på...

right arrow

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.