Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 juni

Video: Tre underlättande överenskommelser i den öppna kontorsmiljön


Datum: 2022-06-17 15:45

De öpp­na och/​eller aktivitets­baser­ade kon­torsmiljöer­na tycks öka i antal.

Mån­ga som är vana vid att ha ett så kallat cel­lkon­tor” med dörr att stän­ga befarar att arbetet och häl­san kom­mer att bli lidande när de byter till en mer öppen kontorsmiljö.

Snac­ka ihop er om dessa tre

Men, här är tre överen­skom­melser du och dina kol­le­gor kan göra för att und­vi­ka en rad neg­a­ti­va effek­ter av att arbe­ta i öppen miljö.

Vad har ni kom­mit överens om hos er? Berät­ta för mig!

(Skulle du vil­ja job­ba i mer rofylld miljö? Det går (näs­tan). Så här får du arbet­sro som i en stil­la storskog.)

Rund bild i vilken en man i brun kavaj, blå-röd-randig slips och blå byxor sträcker ut båda armarna när han föreläser framför en svart ridå.

I videon talar jag bland annat om vad man kan göra för att få arbeta fokuserat när man inte har en dörr att stänga.

Den frågan fördjupar vi oss ännu mer i under min kurs "Skaffa superstruktur".

Jag vill veta mer om strukturkursen